header 2019

Huishoudelijk reglement 2019

Vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering 2019 dd 14 april 2019

Addendum in verband met de WBTR per 1 juli 2021. Deze is nog niet goedgekeurd door de ALV 

Toepasselijkheid en nadere toelichting artikelen statuten

Art. 1

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op grond van artikel 23 van de Statuten en beschrijft de organisatie van Catpoint om te voldoen aan de doelstelling van de vereniging. Bij een wijziging in Wet- en regelgeving, welke betrekking heeft op een artikel in het huishoudelijk reglement, zal de Wet worden gevolgd en vervalt het strijdige artikel in het huishoudelijk reglement, zonder tussenkomst van de ALV.

Art. 2

Catpoint heeft statutair ten doel “het bevorderen van de zeilsport met open catamarans (Statuten art. 3)”. Dit doel wordt breder gesteld: “activiteiten met snelle open zeilboten, waaronder catamarans, zowel in wedstrijdverband als recreatief verband, op en rond het water te organiseren en te bevorderen”.

Art.3

In tegenstelling tot de statuten art. 5 lid 2 kent Catpoint geen aspirant-leden, die lid zijn in afwachting van een ligplaats. Wel kent Catpoint leden zonder ligplaats en een wachtlijst voor een ligplaats.

Art. 4

In tegenstelling tot de statuten art. 10, lid 1 en 2 hebben ereleden geen stemrecht.

 

Ledenbestand

Art. 5

Aan het aantal leden is geen limiet gesteld. Wel is een limiet gesteld aan het aantal ligplaatsen.

Art. 6

De aanmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De leden-administratie hanteert een wachtlijst voor ligplaatsen, doch geen wachtlijst voor leden. De ledenadministratie communiceert relevante wijzigingen naar de secretaris en penningmeester. Dit met in achtneming van het Privacy Reglement (AVG).

Art. 7

Catpoint kent de volgende soorten leden:

- leden met een boot (betaalde ligplaats en lidmaatschap)

- leden zonder boot (betaald lidmaatschap)

- ereleden en begunstigers (lidmaatschap, zonder betaling)

Art. 8

De volgende boten worden toegestaan op een ligplaats:

-  open catamarans;

-  monohulls, met de volgende specificatie:

       a. korter dan 18 ft en lichter dan 200 kg

       b. geen vaste kiel en met een handtrailer of track uit het water te halen

       c. boottype passend binnen Catpoint op advies van de terreinbeheerder

Art. 9

In de zomer kunnen passanten worden toegestaan, met in achtneming van artikel 8. Hiertoe wordt een vergoeding vastgesteld door het bestuur. Passanten houden zich tevens aan de reglementen van Catpoint. Een overzicht van passanten wordt beheerd door de terreinbeheerder.

 

Rechten en plichten leden

Art. 10

Betalende leden en hun partner hebben recht op de ter beschikking gestelde voorzieningen en deelname aan activiteiten. De partner is geen lid. Kinderen van de leden hebben tot 18 jaar gratis recht op gebruik van de voorzieningen, doch zijn geen lid. Een vaste fokkenmaat dient als lid te zijn ingeschreven.

Art. 11

Leden hebben recht op een ligplaats. Partners en kinderen hebben geen recht op een ligplaats, tenzij zij een eigen boot actief beheren en bevaren. Zij dienen dan ook lid te worden. Het hebben van een tweede ligplaats door een partner kan enkel na schriftelijke toestemming van het bestuur met opgave van de reden voor het hebben van een tweede ligplaats. Betreffende toewijzing zal worden gemeld aan de ALV.

Art. 12

Het gebruik van de ligplaats enkel als stalling, is niet toegestaan. De boot dient actief gebruikt te worden. Leden, die 2 jaar naar oordeel van het bestuur niet actief hebben gezeild, kunnen door het bestuur schriftelijk worden verzocht de ligplaats vrij te maken voor wachtende leden. Als er moverende redenen zijn om de ligplaats langer te gebruiken, kan een verzoek hiertoe worden ingediend bij het bestuur. Voor het gebruik van de ligplaats, wordt verwezen naar het Strandreglement.

Art. 13

Rechten en plichten zijn vastgelegd in de Statuten, het huishoudelijk reglement, het strandreglement en de reglementen opgesteld door aangestelde commissies. Elk lid heeft stemrecht bij de Algemene Leden Vergadering.

Art. 14

Het niet volgen van de reglementen kan een schorsing opleveren, uitgeschreven door het bestuur. Eventuele schade kan door het bestuur worden verhaald bij de overtreder.

Art. 15

Wijzigingen in de contactgegevens van een lid dienen direct te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Beëindiging van lidmaatschap dient direct te worden doorgegeven. Contributieverrekening vindt plaats per geheel jaar.

Art. 16

Boten dienen WA-verzekerd te zijn. De polis dient op verzoek getoond te worden.

Art. 17

Leden houden zich aan de geldende wet- en regelgeving, zoals van toepassing op de Nederlands wateren en in het bijzonder de Grevelingen.

Art. 18

Commerciële activiteiten zijn niet toegestaan. Activiteiten van leden mogen geen hinder veroorzaken voor andere leden en de omgeving waarin Catpoint opereert.

Art. 19

Leden dienen zich in te zetten voor de zelfwerkzaamheid van de club, middels besteding van tijd in het algemeen belang van de club (klusdag, etc).

 

Contributie/Liggeld

Art. 20

De contributie en het liggeld wordt jaarlijks per ALV vastgesteld, op advies van het bestuur. De contributie en het liggeld dient voor de start van het seizoen (1 april) te worden voldaan. Contributie en liggeld wordt per geheel jaar verrekend (van 1 januari tot 31 december). Bij in gebreke blijven van betaling kan het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd of wordt de ligplaats uitgegeven.

Art. 21

Indien het liggeld 2 jaar niet is voldaan, kan het bestuur besluiten de boot op of buiten het terrein te laten stallen. Hierbij zal het lid tweemaal in de gelegenheid worden gesteld om de boot te verwijderen. De ligplaats zal daarna worden uitgegeven voor nieuwe leden.

Art. 22

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op de ALV en zal bestaan uit:

1)     Liggeld, waarin kosten zijn verrekend voor het in standhouden van de ligplaats en de daarbij behorende voorzieningen;

2)     Contributie voor het lid zijn van Catpoint, waarin kosten zijn verrekend voor het in standhouden van gebruiksvoorzieningen en consumpties;

3)     Liggeld voor passanten.

Enkel liggeld afdragen voor stalling van de boot is niet toegestaan.

Art. 23

Er wordt 1 bedrag vastgesteld voor het hebben van een ligplaats, zoals bedoeld onder artikel 22, onafhankelijk van de omvang van de boot, boottype of omvang van de ligplaats.

Art. 24

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

 

Dagelijks bestuur

Art. 25

Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast kan het bestuur 2 bestuursleden bevatten. De hoofdtaken van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten. Bestuursleden worden voor 3 jaar aangesteld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en worden overeenkomstig artikel 11 van de statuten aangesteld.

Art. 26

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. Er wordt een besluitenlijst vastgelegd.

Art. 27

Het bestuur heeft naast de statutaire taken de volgende aanvullende taken:

- behartigen van de Catpoint-belangen

- realisatie aanschaf en onderhoud van middelen en materieel

- beheer geldmiddelen en eigendommen Catpoint

- vaststellen van commissies

- samenstellen van reglementen

Art. 28

De voorzitter heeft de volgende taken:

- leiden van de vergaderingen

- inrichting en samenstellen van het bestuur en de organisatie van Catpoint

- externe representatie en communicatie (overheden en belangenpartijen)

- afstemming activiteiten van aangestelde commissies

Art. 29

De secretaris heeft de volgende taken:

- beheer bestuurlijk archief en Catpoint-archief

- opstellen agenda en besluitenlijsten

- uitschrijven vergaderingen

- afhandelen in- en uitgaande stukken, zowel intern als extern

- beheer ledenadministratie, bijgestaan door de ledenadministratie

- beheer website, bijgestaan door een ICT-er


Art. 30

De penningmeester heeft de volgende taken:

- beheer van de verenigingsgelden

- verzorgen van een geregelde boekhouding

- voorstellen doen voor de hoogte van de contributie en liggeld

- innen van contributie en liggeld, bijgestaan door de ledenadministratie

- betalen van schulden/kosten

- samenstellen balans en jaarrekening

- samenstellen begroting

Art. 31

Het bestuur is het formele bestuurlijk orgaan van Catpoint en laat zich bijstaan door de ledenadministratie en commissies. Deze commissies worden jaarlijks per ALV vastgesteld.

Art. 32

Het bestuur kan op ad-hoc basis deskundige leden en/of commissies betrekken en aanstellen voor het uitwerken van specifieke zaken. Deze worden bij de ALV kenbaar gemaakt en aangesteld.

 

Algemene ledenvergaderingen

Art. 33

Jaarlijks vindt er een ALV plaats. Deze wordt schriftelijk uitgeschreven met agenda. Indien stemming noodzakelijk is, wordt dit vooraf aangekondigd.

Art. 34

De volgende zaken worden op de ALV besproken:

- notulen/besluiten vorige vergadering

- financiële verantwoording

- verslag kascommissie

- verslag aangesteld commissies

- aanstellen commissies voor het komend jaar

- voorstellen nieuwe bestuursleden of commissies

Art. 35

Stemming is enkel in persoon door leden mogelijk. Bij afwezigheid kan middels een machtiging gestemd worden. Het bestuur kan een stemming per email in voorkomende gevallen toestaan. Stemming over personen, vindt met gesloten stembriefjes plaats. Over zaken wordt mondeling gestemd. Voor personen en zaken is een >50% meerderheid noodzakelijk.

Voor een wijziging van het Huishoudelijk reglement is >50% meerderheid van de ALV noodzakelijk.

Voor wijzigingen van de Statuten dient minimaal 2/3 van de leden gestemd te hebben en dient 2/3 van de stemmen voor akkoord op de wijziging gestemd te hebben (of een gemachtigde).

  

Commissies

Art. 36

Namens het bestuur worden jaarlijks bij de ALV een aantal commissies voorgesteld, met in achtneming van de statuten.

Art. 37

De commissies werken overeenkomstig een kostenbegroting, welke is vastgesteld door het bestuur. Onvoorziene uitgaven en investeringen worden onderbouwd ingediend bij het bestuur.

Art. 38

De kascommissie bestaat uit twee leden, niet zijnde bestuursleden. De commissie wordt voor twee jaar vastgesteld door de ALV. Elk jaar treedt 1 lid af en wordt opgevolgd door een nieuw lid. De kascommissie onderzoekt de rekening-courant van Catpoint naar juistheid van betalingen. De commissie doet jaarlijks verslag aan de ALV.

Art. 39

De technische commissie/terreinbeheer is verantwoordelijk voor onderhoud van de middelen van Catpoint en de uitgifte van ligplaatsen. De commissie laat zich bij deze werkzaamheden ondersteunen door deskundige leden. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het handhaven van het strandreglement. De commissie laat werkzaamheden uitvoeren, in het kader van wijzigingen, aanpassingen, etc, zoals besloten door het bestuur of de ALV.

Art. 40

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden en het hanteren van een reglement hieromtrent.

Art. 41

De toertochtcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van toertochten en het hanteren van een reglement hieromtrent.

Art. 42

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor een adequate ledenadministratie ten behoeve van de penningmeester en secretaris, met in achtneming van de AVG.

Art. 43

De ICT-er is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de website, ter ondersteuning van de secretaris.

Art. 44

De commissie recreatie is verantwoordelijk voor het in standhouden van recreatieve mogelijkheden bij Catpoint, anders dan wedstrijden en toertochten.

Art. 45

De commissie PR is verantwoordelijke om Catpoint extern te profileren en de omgeving te betrekken bij Catpoint. Deze commissie is ondersteunend aan het extern beleid van het bestuur.

 

Operationeel bestuur/stuurgroep

Art. 46

Het operationeel bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en alle aangestelde commissies. Deze stuurgroep komt 2 maal per jaar bijeen. Eenmaal voor aanvang van het seizoen en eenmaal na het seizoen. Bij het eerste overleg wordt het komend seizoen behandeld, begrotingen vastgesteld en bij het tweede overleg wordt de evaluatie van het afgelopen seizoen uitgevoerd.

Art. 47

Het bestuur zorgt voor een samenstelling van het operationeel bestuur, zodanig dat dit een goede afspiegeling is van Catpoint, qua soorten leden (wedstrijdzeiler, toerzeilers, recreanten, etc) en tevens land van herkomst.

  

Ligplaatsen

Art. 48

Ligplaatsen en lockers worden gebruikt, zoals vastgelegd in het strandreglement. Lockers worden door de terreinbeheerder beschikbaar gesteld, indien beschikbaar. Het aantal ligplaatsen kan het aantal lockers overstijgen.

 

Communicatie

Art. 49

De algemene voertaal van Catpoint is Nederlands.

Art. 50

Onderhavig reglement wordt openbaar gemaakt op de website van Catpoint. Nieuwe leden ontvangen het reglement per email.

Art. 51

Ten aanzien van interne en externe communicatie is door het bestuur een communicatieplan opgesteld.

 

Wijzigingen, vaststelling reglement en slotbepaling

Art. 52

Wijzigingen in dit reglement kunnen door een besluit van de ALV worden aangebracht met meerderheid van stemmen (> 50%). Wijzigingen dienen vooraf aan de leden kenbaar te worden gemaakt. Na goedkeuring is de wijziging direct in werking.

Art. 53

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur.