header 2019

Reglement terrein, clubgebouw en strand

Nader te noemen “ het Strandreglement 2018”

Catamaranvereniging Catpoint, gelegen aan G.C. Schellingerweg te Ouddorp

Vastgesteld door het bestuur dd 28 mei 2018

Toepasselijkheid

Art. 1  

Dit reglement is van toepassing op de middelen, opstallen en het terrein in eigendom van of in beheer van Catpoint en op activiteiten georganiseerd door of namens Catpoint

 

Toezicht, beheer en verantwoordelijkheid

Art. 2  

Toezicht op de naleving van dit reglement ligt bij de terreinbeheerder en het bestuur.

Art. 3  

Catpoint is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of verloren gaan van eigendommen. Catpoint is tevens niet verantwoordelijk voor schade aan derden als gevolg van aanwijzingen van de terreinbeheerder, bestuur of namens deze aangewezen commissies, zoals wedstrijd- en tourtochtbegeleiders.

Art. 4  

De eigenaar van een catamaran is verplicht een WA-verzekering voor schade aan derden af te sluiten. Het afsluiten van een casco-verzekering is vrijwillig. Hij is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn bemanning.

Art. 5  

Leden, introducés en gasten dienen zich te houden aan dit reglement.

Art. 6  

Indien dit reglement niet voorziet in een bepaalde situatie, beslist het bestuur.

 

Ligplaats en lockers

Art. 7  

Gebruik van de ligplaats is voor rekening en risico van de gebruikers. Schade aan eigendommen van de vereniging zullen bij de veroorzaker worden verhaald.

Art. 8  

Catamarans dienen deugdelijk te worden geborgd op de ligplaats, beschermd tegen weglopen door wind.

Art. 9  

Er mogen enkel catamarans, cattracks en bijbehorende tuigage op het terrein worden opgeslagen. Trailers, onderhoudsmiddelen, kisten, etc zijn niet toegestaan. Een surfplank is toegestaan, doch dient onder de boot te worden opgeborgen.

Art. 10  

Ligplaatsen en lockers mogen niet worden gewisseld, zonder toestemming van de terreinbeheerder. Opzegging van de ligplaats dient zo snel als mogelijk te worden doorgegeven. Bij vertrek dient de ligplaats en locker leeg en opgeruimd achtergelaten te worden.

Art. 11  

Bij langdurige leegstand van een ligplaats dient dit te worden gemeld, zodat de ligplaats beschikbaar is voor passanten.

Art. 12  

De ligplaats dient door de leden zelf te worden onderhouden.

 

Uitrusting aan boord

Art. 13  

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor beschermende middelen, zoals zwemvesten, drysuits, etc.

Art. 14  

Het dragen van beschermend schoeisel is verplicht

Art. 15  

De aanwezigheid van een sleeplijn en een flare wordt geadviseerd

 

Op het water

Art. 16  

De regels van het BPR zijn van toepassing.

Art. 17  

Bij wedstrijden zijn de regels van toepassing zoals vastgesteld in de wedstrijdbepalingen van de KNVW

 

In de haven

Art. 18  

Uitvarende catamarans hebben voorrang op invarende catamarans.

Art. 19  

De snelheid in de haven dient zo beperkt mogelijk te zijn.

Art. 20  

In de haven geldt “goed zeemanschap “: gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

Art. 21  

Zwemmen en surfen nabij de uitgang van de haven is niet toegestaan. Ouders dienen toe te zien op de veiligheid van hun kinderen tijdens het zwemmen.

 

Op het strand

Art. 22  

Het strand dient vrij van afval te blijven. Afval dient opgeruimd.

Art. 23  

Op het strand zijn geen auto’s en trailers toegestaan. Enkel voor het laden en lossen.

Art. 24  

Honden dienen aangelijnd te zijn op het strand, overeenkomstig de plaatselijke verordening.

 

Clubhuis en terras

Art. 25  

Roken in het clubhuis en op het terras is verboden.

Art. 26  

Na een activiteit dient de bbq schoongemaakt en opgeruimd te worden en dient gebruikte vaat afgewassen achtergelaten.

Art. 27  

Bederfelijke etenswaren en vuilnis dient na de activiteit afgevoerd te worden. Er staan afvalcontainers nabij de parkeerplaatsen.

Art. 28  

In de kleedkamer zijn geen karretjes en kisten toegestaan.

Art. 29  

Gebruikte materialen, zoals kussens en parasols dienen opgeruimd na de activiteit.

 

Boten eigendom van Catpoint

Art. 30  

Boten in eigendom van Catpoint dienen als goed huisvader te worden gebruikt. Schade dient te worden gemeld aan de terreinbeheerder.

Art. 31  

Na gebruik dienen de boten te worden opgeruimd.

Art. 32  

Passanten kunnen de kleine zeilbootjes gebruiken tegen een financiële vergoeding.

Art. 33  

Voor het gebruik van de RIB is een vaarbewijs verplicht en is toestemming van het bestuur noodzakelijk. Marifoongebruik dient te worden beperkt. Bij activiteiten dient een oranje vlag gevoerd. De maximum vaarsnelheid is 15 km/uur, tenzij de omstandigheden een hogere snelheid noodzakelijk maakt. Voor wedstrijden en toertochten is een vergunning beschikbaar.

 

Activiteiten

Art. 34  

De aangestelde commissies voor wedstrijden, toertochten, etc stellen regels op voor de betreffende activiteiten.

Art. 35  

Activiteiten, anders dan opgenomen op de kalender, dienen te worden aangemeld bij het bestuur. Deze activiteiten dienen kostendekkend te zijn. Leden van Catpoint moeten in de gelegenheid zijn om deel te nemen of mogen van de activiteit geen hinder ondervinden.

Art. 36  

Activiteiten dienen in principe te worden begeleid door de RIB, tenzij middels een reglement van de commissies anders is bepaald.

 

Ongewenst gedrag

Art. 37  

Storten of achterlaten van afval is niet toegestaan. Hiervoor zijn afvalbakken aanwezig.

Art. 38  

Harde muziek en gebruik van drugs is niet toegestaan.

Art. 39  

Sociaal ongewenst gedrag dient te worden gemeld bij de vertrouwenspersoon van Catpoint

Art. 40  

Het maken van foto’s, waarop leden herkenbaar zijn, is niet toegestaan, tenzij hiervoor akkoord is gegeven.

 

Voertuigen (auto’s/Campers/Caravans)

Art. 41  

Op het terrein en het strand zijn geen auto’s en trailers toegestaan. Enkel laden en lossen is toegestaan.

Art. 42  

Auto’s dienen geparkeerd op de parkeerplaats

Art. 43  

Ontheffing van bovenstaande kan door het bestuur worden gegeven in voorkomende gevallen.

Art. 44  

Het opstellen van campers op het terrein voor overnachting is niet toegestaan. Hiervoor dient gebruik gemaakt van de geldende regels, zoals die gelden op het naast gelegen “strand van Ouddorp”.